Vijf Heiligen Parochie

SAMEN MET ANDEREN OP WEG GAAN

Kerken

 

Made - H. Bernardus

 

H. Bernardus
abt en kerkleraar

Bernardus werd in 1090 nabij Dijon in Frankrijk geboren uit ouders van een oud Bourgondisch geslacht. In het jaar 1112 trad hij op 22 jarige leeftijd in bij de monniken van Citeaux. Hij wist dertig jonge mannen van zijn stand te bewegen hem te volgen. Niet lang daarna werd hij tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen. Zijn invloed op de vorsten, de geestelijkheid en het volk in zijn tijd was groot. Hij hervormde het hele kloosterwezen in Frankrijk. Bernardus meende dat de aardse schoonheid de monniken zou afleiden van de hemelse en eiste daarom sobere kerken. Bernardus was een grote Mariavereerder. Hij preekte onder andere over haar op het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht. Op 20 augustus 1153, op 62 jarige leeftijd is hij gestorven. Hij ligt begraven in de abdij van Clairvaux, voor het Maria-altaar.

De kerk in Made is naar Bernardus van Clairvaux vernoemd.

 

Made - H. Blasius

 

H. Blasius

bisschop en martelaar

Van deze heilige is niet veel bekend. Hij leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Sebaste in Armenië (Turkije). Als priester oefende hij tevens het ambt uit van geneesheer. In het jaar 316 werd hij door keizer Licinius gemarteld en vermoord. Als een groot wonderdoener wordt de Heilige Blasius vereerd en bijzonder afgeroepen bij keelziekten. Blasius had eens een kind, dat graten had ingeslikt, wonderbaarlijk genezen. In onze parochie wordt op of nabij de feestdag van de H. Blasius de Blasiuszegen gegeven ter bescherming van keelziekten en andere besmettelijke ziekten:

Moge de Heer U behoeden voor keelziekte en voor alle kwaad,
op voorspraak van de
Heilige Blasius.
Moge God U zegenen,
de Vader,
de Zoon en
de Heilige Geest.
Amen"

De H. Blasiuskerk is aan de eredienst onttrokken en er zijn appartementen in gerealiseerd. De naam van de H. Blasius blijven we dragen in onze geloofsmeenschap. De kerk op ´Stuivezand´ is naar de Heilige Blasius vernoemd

 

Terheijden - H. Antonius Abt

alt 

H. Antonius Abt

Antonius werd omstreeks het jaar 250 geboren in Egypte. Zijn ouders waren welgestelde mensen. Antonius schonk op 20 jarige leeftijd al zijn bezittingen aan de armen en trok zich terug aan de rand van de woestijn om dicht bij God te zijn. Hier verbleef hij in eenzaamheid en leefde boetvaardig. Antonius stierf op 105 jarige leeftijd. Antonius is de eerste kluizenaar en vader van de monniken geworden. Snel na zijn dood ontving Antonius de bijnaam ´De Grote´. Zijn gebeente werd later overgebracht naar de Sint Juliuskerk in Arles (Frankrijk). Zijn bijnaam ´Antonius met het varken´ is ontstaan vanuit de middeleeuwen. De verpleegorde, de Antonieten, mochten hun varkens vrij laten rondlopen in de dorpen, als vergoeding voor hun verpleging. Op 17 januari werden deze varkens geslacht en werd het vlees verdeeld onder de armen.

De kerk in Terheijden is naar hem vernoemd.
 

Wagenberg - H. Gummarus

alt

H. Gummarus

 

Gummarus werd geboren rond 644 in of nabij Lier (België). Hij leefde en stierf in 714 op het eilandje ´Nivesdunc´. Gummarus ontving zijn vorming aan het hof te Metz en ging in krijgsdienst. Hij was gehuwd met Grimmara en was landheer van een villa met uitgestrekte gronden. De Heilige Gummarus muntte uit in rechtvaardigheid, eerlijk-heid, goedheid, vergevings-gezindheid en trouw. Hij moet door zijn charisma een grote indruk hebben gemaakt op zijn medemensen. Na zijn dood leefde zijn herinnering voort met de verering van zijn graf. Geleidelijk vond het geloof in zijn heiligheid gestalte. De lokale heilige kreeg echter ook een politieke betekenis toen hij de beschermpatroon werd van de Karolingische macht in de streek, als buffer tegen de Friezen, die toen tot tegen Antwerpen waren opgerukt. Tot op vandaag komen de bedevaartgangers in de noveen rond de feestdag van de H. Gummarus de ´man Gods´ om genezing vragen van kwalijke breuken.
 

De kerk in Wagenberg is naar deze heilige vernoemd.

 

Hooge Zwaluwe - H. Willibrordus

alt

H. Willibrordus
bisschop

Willibrord werd geboren in Northumbria in Engeland in het jaar 658. In 678 vertrok hij naar Ierland en verbleef in het klooster van Rathmelsigi. Hier werd hij tot priester gewijd. Met een groot gezelschap verliet hij in 690 zijn geboorteland en trok de Noordzee over om het geloof in de Friese landen te verkondigen. Paus Sergius wijdde hem tot aartsbisschop van de Friezen. Zijn bisschopszetel vestigde hij in Utrecht. Dankzij de steun van de Frankische adel kon Willibrord de verkondiging in Friesland gestalte geven. In 719 begon Willibrord aan deze taak samen met de Heilige Bonifatius. Op 7 november 739 stierf Willbrord in de abdij van Echternach. Hier ligt hij ook begraven. De Heilige Willibrordus is onder andere patroon van Nederland en het bisdom Utrecht.

 

De H. Willibrorduskerk is in november 2013 aan de eredienst onttrokken en momenteel wordt een andere bestemming gerealiseerd. De naam van de H. Willibordus blijven we dragen in onze geloofsmeenschap. De kerk in Hooge Zwaluwe is naar de Heilige Willibrordus vernoemd.

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.